Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, waaronder begrepen iedere aanvullende opdracht en vervolgopdracht, die aan Advocatenkantoor Van de Loo wordt gegeven. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van ieder die bij Advocatenkantoor Van de Loo werkzaam is of was, en een ieder die door Advocatenkantoor Van de Loo wordt ingeschakeld. Voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op vervolgopdrachten of gewijzigde of aanvullende opdrachten.
 2. Indien de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht verwijst naar algemene voorwaarden die strijdig zijn met algemene voorwaarden die Advocatenkantoor Van de Loo hanteert, dan zijn slechts de laatstgenoemde algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Advocatenkantoor Van de Loo en een opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen

Artikel 2 Inspanningsverbintenis

Op Advocatenkantoor Van de Loo rust een inspanningsverbintenis. Dit betekent dat van Advocatenkantoor Van de Loo geen resultaat kan worden verwacht voor de verrichte werkzaamheden en de verleende diensten. Advocatenkantoor Van de Loo zal bij uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.

Artikel 3 De opdracht

 1. Een opdracht komt tot stand wanneer de aanvaarding door Advocatenkantoor Van de Loo schriftelijk is bevestigd. Alle opdrachten worden aangemerkt als aan Advocatenkantoor Van de Loo verstrekte opdrachten, die onder haar verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404; 7:407 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Advocatenkantoor Van de Loo kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen. Advocatenkantoor Van de Loo zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten en zal bij de keuze van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, tevoren met de opdrachtgever overleg plegen. De inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. Advocatenkantoor Van de Loo is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden en is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Advocatenkantoor Van de Loo is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde verordening op de advocatuur.
 2. Indien de uitvoering van een opdracht door Advocatenkantoor Van de Loo leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Advocatenkantoor Van de Loo komt.
 3. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak met een maximum van € 10.000,-.
 4. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Van de Loo vervalt indien de opdrachtgever niet binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de (eventuele) aansprakelijkheid leidt Advocatenkantoor Van de Loo schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

Artikel 5 Honorarium

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Van de Loo verschuldigd het honorarium, vermeerderd met de omzetbelasting, verschotten, griffierechten en kosten van de door Advocatenkantoor Van de Loo ingeschakelde derden.
 2. Als honorarium geldt het overeengekomen uurtarief (exclusief BTW) vermenigvuldigd met de gewerkte uren. Advocatenkantoor Van de Loo is gerechtigd het uurtarief tijdens de uitvoering van de opdracht te wijzigen.
 3. De advocaat is steeds gerechtigd een voorschotnota te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht of een tussentijdse declaratie.
 4. De werkzaamheden worden maandelijks (op of rond de 25e van de maand) aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De te verrichten werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering zich strekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Verplichtingen van opdrachtgever

 1. Betaling van declaraties van Advocatenkantoor Van de Loo dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, alsmede voor alle door Advocatenkantoor Van de Loo in verband met de invordering gemaakte kosten. De cliënt is tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd die verband houden met de invordering van de gedeclareerde bedragen, alsmede de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.
 2. Advocatenkantoor Van de Loo is gerechtigd om, indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, de werkzaamheden op te schorten of te staken. Dit geldt ook voor zaken waarin wordt gewerkt op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.
 3. Indien de opdrachtgever de opdracht met Advocatenkantoor Van de Loo om welke reden dan ook beëindigd is de opdrachtgever verplicht de gewerkte uren en de verschotten en kosten voor griffierechten die tot dan toe zijn gemaakt te vergoeden binnen acht dagen na ontvangst van de door Advocatenkantoor Van de Loo gemaakte einddeclaratie.

Artikel 7 Gearchiveerde dossiers

De door Advocatenkantoor Van de Loo ten behoeve van een opdrachtgever aangelegde dossiers zullen na afwikkeling van de opdracht een periode van vijf jaar worden bewaard. Zodra deze periode afgelopen is, behoudt het kantoor zich het recht om het dossier te vernietigen.

Artikel 8 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Van de Loo is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Artikel 9 Overige bepalingen

 1. Advocatenkantoor Van de Loo is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard, indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen, nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden, zijn bezwaar tegen de gewijzigde voorwaarden kenbaar heeft gemaakt.
 2. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. De strekking van de algemene voorwaarden blijft in een dergelijk geval zoveel mogelijk gehandhaafd.
 3. Advocatenkantoor Van de Loo is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 67301150. Van toepassing is steeds de versie zoals gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst(en).